PRIMARIA COMUNEI LAPUGIU DE JOS

Judetul Hunedoara

EVENIMENTE

                                      COMUNICAT


Va facem cunoscut faptul ca in data de 03.12.2009, la sediul Primariei Lapugiu de Jos se va desfasura concursul pentru ocuparea postului corespunzator functiei  publice de conducere vacante de Secretar al unitatii administrativ teritoriale in cadrul Primariei Comunei Lapugiu de Jos.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul program:

- proba scrisa - 3.12.2009
- interviul - in cel mult 5 zile de la proba scrisa, la o data ce va fi adusa la cunostinta concurentilor adimisi odata cu afisarea rezultatelor probei scrise.

Conditii de participare la concurs

Conditii generale:

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice persoane care:

- are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta de minimum 18 ani impliniti;
- are capacitatea deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
- indeplineste conditiile de studiu prevazute le lege pentru functia publica;
- indeplineste conditiile spcifice pt ocuparea functiei publice;
- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a  unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publcie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a icnetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;

Conditii de participare la concurs:

- studii superioare, juridice sau administrative de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
- minim 2 ani
- studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, managment in specialitatea studiilor necesare exercitarii functieipublcie.
- cunostinte operare PC, nivel mediu

Bibliografia de concurs:


Legea Administratiei Publice nr. 215/2001, republicata M.OF nr. 204/23/04.2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Legea Nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata MOF
Legea Nr. 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici, republicata MOF nr.525/2.08.2007
Legea Nr. 53/2003 privind Codul Muncii,M.OF nr. 72/05.02.2003 actualizat pana la 13
Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 - M.OF nr. 1154/07.12.2004 actualizata pana la 13 iunie 2009
Legea Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - M.OF Nr. 282/11.12.2009 actualizata
Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata M.OF Nr. 1/05.01.1998 actualizata pana la data de 13/12/2007
Legea Nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar Nr. 18/1991 si ale Legii Nr. 169/1997 - M.OF Nr. 8/12.01.2000 actualizata pana la data de 17 iunie 2009
Legea Nr.
Legea Nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - M.OF nr. 663/23.10.2001 actualizata pana la data de 29 iunie 2007
Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - M.OF Nr. 1/01.02.2002, actualizata pana la data de 20.08.2002
Ordonanta Nr. 28/2008 privind Regitrul Agricol - M.OF nr. 628/29.08.2008, actualizata pana la data de 25 mai 2009
Codul Familiei din anul 1953 republicat, actualizat pana la data de 16.07.2008
Constitutia Romaniei actualizata
O.G. Nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice locale cu modificarile si completarile ulterioare - M.OF. Nr. 88/02.02.2002 actualizata pana la data de 29 aprilie 2002
Legea Nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia - M.OF
Nr. 448/24.11.1998 actualizata pana la data de 26 Martie 2004.